donderdag 23 december 2010

Bosdrift.

De Bosdrift dankt zijn naam aan zijn oorspronkelijke functie van schapendrift (het drijven van schapen over de weg) naar de Loosdrechts(ch)e heide en het Loosdrechts(ch)e Bos, onderdeel van het Gooierbos.

Bosdrift: weergeven op een grotere kaart.

De Bosdrift werd vroeger ook gebruikt voor het vervoer van gekapt hout van het (Gooier)bos naar het dorp.
De Bosdsrift had vóór 1852 de bestemming van hoofdbuurtweg (van Hilversum) naar Tienhoven en Breukelen. Werd vroeger ook wel Schapendrift genoemd.

(Uit: 'Straatnamenboek van Hilversum.')

woensdag 22 december 2010

Boomberglaan.

Dankt haar naam aan de (oorspronkelijke) loop langs de hoogte 'Boomberg', een van de heuvels waarop en waaromheen Hilversum is gebouwd.

Boomberglaan: weergeven op een grotere kaart.

Tot 1879 werd het eerste gedeelte van de huidige Boomberglaan vanaf de 's-Gravelandseweg Schoenmakerspaadje of Schoenmakerssteegje/-weegje genoemd, duidend op de daar woonachtige lieden, die het ambacht van schoenmaker uitoefenden. Het verdwijnen van dit ambacht aan dit paadje, alsmede het standsgevoel van de latere villabewoners heeft een rol gespeeld bij de naamswijziging.
Korenmolen 'De Erfgooier' aan de Boomberglaan. 
Het stukje Boomberglaan vanaf de Vaartweg de heuvel op, werd ook wel Molenpaadje genoemd in verband met de loop van het paadje als oprit naar de korenmolen 'De Erfgooier' (van Jacob van Dompselaar). De molen, eerst draaiend op windkracht en later vervangen door stoomkracht, werd op 5 oktober 1920 afgebroken.

(Uit: 'Straatnamenboek van Hilversum.')

Bonnikestraat.

De straat is genoemd naar Paul Maria Bonnike, geboren 5 augustus 1923 te Hilversum. Verzetsstrijder. Bonnike woonde in de Steijnlaan 6, later op de 's-Gravelandseweg 101. Hij is vermoedelijk overleden op 24 april 1945 in Duitsland in een concentratiekamp. Hij nam deel aan het studentenverzet.
Voor 1956 was het Van den Hulstraat.

(Uit: 'Straatnamenboek van Hilversum.')

maandag 20 december 2010

Blijdensteinlaan.

Genoemd naar Benjamin Willem Blijdenstein (1839-1914).
Blijdenstein vestigde zich in 1881 te Hilversum. In zijn hoedanigheid van directeur van de Twentsche Bank  bekleedde hij een voorname plaats in de financiële wereld.
Hij was destijds eigenaar van een groot aantal landerijen langs de 's-Gavelandseweg.
Hij bewoonde 'Huize Vogelenzang' aan de 's-Gravelandseweg, waar de later aangelegde wegen ter herinnering de namen Blijdensteinlaan en de Laan van Vogelenzang hebben gekregen.

Huize 'Vogelenzang' aan de 's-Gravelandseweg.
Hij was initiatiefnemer tot het aanleggen van het gelijknamige Pinetum (naaldbomen-verzameling) tussen de Van der Lindenlaan en de Jonkerweg. Het Pinetum is eigendom van de gemeente Amsterdam en thans in beheer bij de gemeente Hilversum onder wetenschappelijke begeleiding van de Universiteit van Amsterdam. Het wordt gerekend tot de belangrijkste verzamelingen naaldbomen in Europa.

Blijdensteinlaan: weergeven op een grotere kaart.

Voor de lokale gemeenschap is Blijdenstein een figuur van bijzondere betekenis geweest. Zowel in het openbare als in het verenigingsleven vervulde hij een belangrijke rol. Hij behoorde tot de oprichters van de Centrale Raad voor Hulpbetoon en Armenzorg (1903). Door enige aanzienlijke schenkingen aan de gemeente maakte hij de oprichting mogelijk van het Verzorgingshuis 'De Egelantier' (1911).
Ook werkte hij met kracht mee aan verschillende andere instellingen in het belang van het geestelijk en stoffelijk welzijn van zijn plaatsgenoten. Van 1893 tot 1899 had hij zitting in de gemeenteraad.
Als waardering voor zijn leven en werken ten dienste van de maatschappij en medemens in plaatselijk verband, werd op 4 maart 1955, bij de ingebruikstelling van het Gulden Boek der gemeente Hilversum, zijn naam daarin opgenomen.

(Uit: 'Straatnamenboek van Hilversum.')

zondag 19 december 2010

Biersteeg.

De Biersteeg dankt zijn naam aan een destijds aan deze steeg gelegen 18-de eeuwse bierstekerij van Jan Alberts, slijter aan de Groest, hoek Biersteeg. De bierstekerij lag aan de zuidzijde van de Biersteeg, nabij de Groest en werd rond 1828 opgeheven. Onder een bierstekerij wordt 'het overtappen of bottelen van bier' verstaan.of een 'grote bierkelder'
Biersteeg.
Volgens overlevering zou de Biersteeg in vroegere jaren het begin zijn geweest van de route om bier, dat in de stad Utrecht zwaarder werd belast dan elders, daarheen te smokkelen.

Biersteeg: weergeven op een grotere kaart.De Biersteeg heette tot 1876 Brugsteeg.


(Uit: 'Straatnamenboek van Hilversum.')

zaterdag 13 november 2010

Expohal.

De Expohal stond in 1958 in Brussel tijdens wereldtentoonstelling als Paviljoen van de Britse Industrie. Het opmerkelijke gebouw was rondom voorzien van glaspuien. Het had een parapludak waardoor het van binnenuit gezien een bijzonder architectuur had.


De Expohal (toentertijd de hal van de  British Industry) op de wereldtentoonsterlling van Brussel in 1958.
Het gebouw werd na de wereldtentoonstelling te koop aangeboden. Een buitenkans voor Hilversum, dat in die tijd kampte met een groot tekort aan overdekte sportaccommodatie.


Het toenmalige gemeentebestuur trad slagvaardig op. Burgemeester Boot ging naar Brussel. Hij kocht de Expohal voor Hilversum. Na de wereldtentoonstelling werd het gebouw gedemonteerd en naar Hilversum vervoerd en weer gemonteerd. 


De Expohal in Hilversum.
Dezelfde burgemeester assisteerde op 12 oktober 1960 prinses Irene bij de officiële opening van het gebouw dat toen de naam Expohal kreeg. 'Welk een feestelijke aanblik, die prachtige majestueuze hal, met zijn weelde van licht, die de strakke contouren extra beklemtoont', schreef het blad Wij in Hilversum.


Expohal: weergeven op een grotere kaart.


Schrijver dezes heeft, als jongeman, tijdens een schoolreis naar de wereldtentoonstelling in Brussel in deze hal rondgeneusd. Een paar jaar later in dezelfde hal in Hilversum fanatiek aan sport gedaan.

zaterdag 6 november 2010

Jan van Beierenstraat.

Jan van Beieren (1374-1425) was graaf van Holland en heer van Gooiland. Hij was elect- (niet als zodanig gewijd) bisschop van Luik (1389-1418), ruwaard (regent) van Holland en Zeeland en werd in 1397 hertog van Beieren-Straubing.
Hij verleende op 4 maart 1424, als graaf van Holland, Hilversum de eigen rechten (zelfstandigheid).
Jan van Beieren (Jan zonder Genade).
 ‘Om menigen trouwen dienste wille, die ons goede luyde van Hilfershem onsen voirvaders en ons menichwerve gedaan hebben, en wilt God ook noch doen sullen’.
Hilversum werd een afzonderlijke rechtsgemeenschap door de aanstelling van schout en schepenen. Dit als tegemoetkoming voor de ellende, die een oorlog tussen Holland en het Sticht (Utrecht) van 1420 tot 1422 in Hilversum had teweeggebracht.


Jan van Beierenstraat: weergeven op een grotere kaart.


De nadere regeling van de banscheiding (grens) tussen Laren en het nieuwe dorp werd bepaald in 1428. De oude banscheiding, door een aarden dijk vastgelegd, bestaat nog voor een gedeelte. Dit ‘oudste monument van Hilversum’ is voor geoefende ogen te zien op de grote heide tussen Hilversum en Laren. De stichtingsbrief van Hilversum en de afzonderlijke akte van de grensregeling van 1428 berusten in het Streekarchief en hebben dus de grote brand van 1766 overleefd, hetgeen te danken is aan buurmeester Hendrik de Blinde, die de stukken uit het in de brand geraakte Regthuys aan de Kerkbrink wist te redden.   
(Uit: ‘Straatnamenboek van Hilversum’.)